OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług, których producentem jest Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o. , Ładna 30A, 33-156 Skrzyszów, reprezentowana dla celów sprzedaży detalicznej przez Oficjalnego Przedstawiciela marki Espezo Agnieszka Nocek, prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem NIP 8732277716 pod adresem strony www.espezo.com
 2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży detalicznej dla klientów indywidualnych, zawieranych w imieniu Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o. przez ESPEZO Agnieszka Nocek, w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.
 3. Klienci biznesowi obsługiwani są bezpośrednio przez naszą platformę pod adresem https://www.espezo.com/wspolpraca/, bądź poprzez kontakt bezpośredni pod adresem office@espezo.com.
 4. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, Ładna 30A, 33-156 Skrzyszów, ESPEZO Agnieszka Nocek, u Przedstawiciela handlowego lub na stronie internetowej www.espezo.com.
 1. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 1. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej sposób odmienny.
 2. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
 3. Formy sprzedaży:

 • Bezpośrednia
 • Sklep internetowy
 • Drop shipping
 • E-Hurtownia
 • Przedstawiciel handlowy

§2

Definicje

Użycie w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Detalicznej określenia oznaczają:

 1. Sprzedający – ESPEZO Agnieszka Nocek, ul. Mościckiego 262, 33-100 Tarnów – prowadzący działalność gospodarczą pod numerem NIP 8732277716, będący oficjalnym przedstawicielem marki ESPEZO Handmade Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak w formie detalicznej, hurtowej i dropshipping.
 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 3. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.
 4. Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 5. Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, telefonicznie, listownie, przez sklep internetowy, e-Hurtownie, u Przedstawiciela handlowego lub emailem zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.
 1. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.
 1. Przedstawiciel handlowy – pracownik Sprzedawcy uprawniony do wizytowania Kupującego i przedstawiania oferty handlowej oraz pobierania zamówień oraz płatności

§3

Oferty i zamówienia

1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.
2. Zamówienie Kupującego składane poza e-sklepem, w formie wiadomości e-mail, powinno zawierać następujące dane:

 • Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
 • Ewentualnie Numer NIP
 • Wskazanie nr oferty, jeśli dotyczy,
 • Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
 • Ilość zamówionego towaru,
 • Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.
3. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego ( w formie e-mail, listownie na adres siedziby firmy, za pomocą poczty elektronicznej). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

4. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, jak również niezgodności w szczególnych parametrach towaru określonych w pierwotnym zamówieniu.

5. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne do momentu wysłania zamówienia. Niemniej jednak Sprzedający zastrzega sobie prawo do rozliczenia kosztów, wygenerowanych w związku z przygotowaniem zamówienia.

6. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony dostawcy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Sprzedającego odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.

7. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.

§4

Terminy i warunki dostaw

 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar spełniając warunki określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, tzn. termin i miejsce dostawy, ilość, rodzaj towaru, cena.
 2. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „przedpłata”, termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.
 3. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy spedycyjnej.
 1. Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania towaru z magazynu.
 2. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

5.1. Uszkodzenia oraz niezgodności w dostawie należy niezwłocznie zgłosić na adres:

office@espezo.com podając symbol lub kod EAN, opis wady, preferowany sposób rozwiązania, numer faktury oraz dołączając zdjęcia.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.
 2. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

§5

Płatności i ceny

 1. Termin i forma płatności co do zasady oznacza pełną przedpłatę dokonaną na rachunek bankowy Sprzedającego, co jednak nie wyklucza podjęcia indywidualnych uzgodnień w kwestii stosownych modyfikacji.
 2. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.
 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
 5. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
 6. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 7. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.
 8. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

§6

Rękojmia

 1. Sprzedający udziela na swoje wyroby rękojmi . Okres rękojmi wynosi 3 m-cy licząc od daty sprzedaży, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi.
 1. Utratę praw z tytułu rękojmi za wady powodują następujące działania: nieodpowiednia eksploatacja, nieodpowiednie przechowywanie i składowanie, stosowanie niezgodnie z przeznaczeniem, właściwościami produktu lub zaleceniami.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji.
 3. Zgłoszenia z tytułu reklamacji należy zgłaszać niezwłocznie na adres office@espezo.com podając: symbol lub kod EAN, opis wady, preferowany sposób rozwiązani, numer faktury oraz dołączając zdjęcia. Sprzedający ma 14 dni roboczych na udzielenie odpowiedzi w związku z decyzją w sprawie reklamacji.

§7

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny z wyłączeniem klientów biznesowych, których taki zapis nie dotyczy.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub osobę, o której mowa w ust. 1 lub wskazaną przez nią osobę trzecią.
 3. Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1 może odstąpić od Umowy Sprzedaży informując Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w Danych kontaktowych.
 4. Klient może skorzystać z formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać skanem formularz lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@espezo.com. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 5. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Jeśli Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1 złożyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub osoby, o której mowa w ust. 1 o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1, chyba że Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1 wyraźnie zgodziła się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi dodatkowymi kosztami, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu.
 9. W przypadku płatności za pobraniem, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na podany przez Klienta numer konta bankowego. W przypadku, gdy Klient nie poda w ramach przesyłki zwrotnej numeru konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, Sprzedawca podejmie kontakt z Klientem w celu ustalenia tej informacji.
 10. Jeżeli Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1 korzystająca z prawa do odstąpienia wybrała sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub osobie, o której mowa w ust. 1 poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1 ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży o ile Towar został zwrócony do Sprzedawcy przed jego upływem.
 12. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem lub osobą, o której mowa w ust. 1 ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W konsekwencji, Sprzedawca nie jest zobowiązany do odebrania przesyłki odesłanej za pobraniem oraz innych przesyłek, które wiążą się dla Sprzedawcy z koniecznością spełniania świadczenia pieniężnego.
 13. Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§8

Siła wyższa

 1. Jeżeli okoliczności pozostają poza kontrolą Sprzedającego i Kupującego, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp. , dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za pisemnym powiadomieniem, do czasu przywrócenia normalnych warunków.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.
 2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów biznesowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
 3. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
 6. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.
Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.